Dịch vụ phát hàng thu tiền

Dịch vụ phát hàng thu tiền (AZ EXPRESS COD) là dịch vụ đặc biệt mà người gửi có thể sử dụng kèm với dịch vụ chuyển phát nhanh để uỷ thác cho AZ EXPRESS thu hộ một khoản tiền của người nhận khi phát hàng hoá hoặc tài liệu và chuyển khoản tới đó cho khách hàng (mức tối đa cho một AZ không quá 50 riệu đồng)