Hỗ trợ
1900.07.77.88

Chính sách bồi thường

I. NGUYÊN TẮC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

 1. Công ty AZ Express sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trực tiếp về vật chất do lỗi của AZ Express gây ra cho người có quyền thụ hưởng. Việc bồi thường thiệt hại trực tiếp được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính ngoại trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định ở trên. Không bồi thường thiệt hại gián tiếp ngoài hợp đồng hoặc các nguồn lợi không thu được do việc cung ứng dịch vụ không đảm bảo chất lượng mà hai bên đã thoả thuận.
 2. Bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc tráo đổi toàn bộ được xác định trên cơ sở thiệt hại thực tế thì được bồi thường theo quy định đối với từng loại dịch vụ nhưng không thấp hơn mức giới hạn trách nhiệm bồi thường của từng loại dịch vụ theo quy định tại Điều 25 Nghị định 47/2011/NĐ – CP.
 3. Tiền bồi thường được trả bằng tiền Việt Nam cho người gửi hoặc người được ủy quyền nhận. Trường hợp bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng mà người nhận đồng ý nhận thì được trả cho người nhận.
 4. Bưu gửi, hàng hóa bị hư hỏng, giá trị bồi thường được xác định dựa trên mức độ hư hỏng của hàng hóa, AZ Express không chịu trách nhiệm bồi thường khi xảy ra mất mát, hư hỏng nếu Người gửi không khai đầy đủ thông tin sản phẩm và giá trị hàng hóa bên trong bưu gửi.
 5. Ngoài ra, việc bồi thường có thể được thực hiện theo thỏa thuận bằng văn bản giữa AZ Express và khách hàng.

II. MỨC BỒI THƯỜNG

 1. Chậm so với chỉ tiêu toàn trình

Hoàn lại cước đã thu đối với bưu gửi/vật gửi bị sự cố (trừ cước các dịch vụ cộng thêm đã sử dụng).

 1. Bưu gửi bị mất hoặc hư hại hoàn toàn
 • Đối với thư từ, tài liệu, bưu phẩm không sử dụng dịch vụ khai giá:
 • Khách hàng cung cấp được chứng từ chứng minh giá trị hàng hóa: bồi thường 50% giá trị thiệt hại nhưng tối đa không quá 20 triệu đồng/bưu gửi.
 • Khách hàng không cung cấp được chứng từ chứng minh giá trị hàng hóa: bồi thường thiệt hại bằng 4 (bốn) lần cước đã thu khi chấp nhận.
 • Bưu gửi có sử dụng dịch vụ khai giá: Bồi thường tối đa 100% giá trị khai giá, nhưng không vượt quá 20 triệu đồng/bưu gửi.
 • Bưu gửi sử dụng dịch vụ COD: Bồi thường tối đa 100% số tiền thu hộ không bao gồm lợi nhuận nhưng không quá 20 triệu đồng/bưu gửi. (đối với Khách hàng có cung cấp đầy đủ hóa đơn tài chính có giá trị pháp lý, chứng từ liên quan đến bưu gửi bị sự cố).
 • Bồi thường theo thỏa thuận riêng bằng văn bản giữa AZ Express và khách hàng khi nhận gửi (nếu có).
 1. Trường hợp vật gửi bị hư hại hoặc mất mát một phần
 • Bồi thường theo tỷ lệ suy suyển, hư hỏng được xác định dựa trên cơ sở thiệt hại thực tế và mức thiệt hại được tính theo giá thị trường với vật phẩm, hàng hóa cùng loại tại địa điểm, thời điểm mà vật phẩm, hàng hóa đó được gửi, nhưng không cao hơn mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại toàn bộ đối với bưu gửi.
  Giá trị bồi thường = Tỷ lệ % khối lượng bị mất hoặc bị hư hỏng hoặc bị tráo đổi x Mức bồi thường.
  (Trong đó: Tỉ lệ % khối lượng bưu gửi bị mất, hư hỏng, tráo đổi được xác định căn cứ vào biên bản lập có xác nhận của người gửi hoặc người nhận).
 • Mức bồi thường: Căn cứ vào giá trị bồi thường trong trường hợp bưu gửi bị mất hoặc hư hại hoàn toàn.
 • Bồi thường theo thỏa thuận riêng bằng văn bản giữa AZ Express và khách hàng khi nhận gửi (nếu có).

♦ Ghi chú:

AZ Express không bồi thường các bưu gửi người nhận đã kiểm tra và ký nhận.

Trường hợp bị hư hỏng một hay nhiều sản phẩm trong cùng bưu gửi nhưng các sản phẩm là riêng lẻ, độc lập với nhau thì mức bồi thường được xác định theo giá trị sản phẩm, không bổi thường cả bưu gửi.

III. HỒ SƠ BỒI THƯỜNG

 1. Đối với bưu gửi có sử có sử dụng dịch vụ khai giá, COD
 • Phiếu gửi bản gốc
 • Biên bản sự việc (thể hiện sự việc hư hỏng, mất mát (nếu có))
 • Biên bản làm việc (nội dung, giá trị hàng hóa, giá trị sau khi thỏa thuận bồi thường)
 1. Bưu gửi không sử dụng dịch vụ khai giá, COD
 • Phiếu gửi bản gốc
 • Biên bản sự việc (thể hiện sự việc hư hỏng, mất mát (nếu có))
 • Biên bản làm việc (nội dung, giá trị hàng hóa, giá trị sau khi thỏa thuận bồi thường)
 • Chứng từ chứng minh giá trị: hóa đơn tài chính, xác nhận chuyển khoản mua hàng của ngân hàng. Các chứng từ phải có ngày phát sinh trước ngày gửi bưu gửi.
 1. Bưu gửi bồi thường theo thỏa thuận riêng
 • Phiếu gửi bản gốc
 • Biên bản sự việc (thể hiện sự việc hư hỏng, mất mát (nếu có))
 • Biên bản làm việc (nội dung, giá trị hàng hóa, giá trị sau khi thỏa thuận bồi thường)

IV. THỜI HẠN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ BỒI THƯỜNG

 1. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại

Thời hạn bồi thường thiệt hại không quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày các bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại hoặc có quyết định/thông báo chính thức của Công ty về việc bồi thường;

 1. Thu tiền bồi thường ở người gửi hoặc người nhận
 • Sau khi bồi thường, AZ Express lại tìm thấy bưu gửi hoặc tìm thấy nội dung mà trước đây được coi là mất tùy trường hợp thì sẽ thông báo cho người gửi hoặc người nhận. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, người gửi hoặc người nhận có thể nhận lại với điều kiện hoàn lại trước số tiền bồi thường đã nhận trước đó;
 • Nếu người gửi hoặc người nhận từ chối nhận lại hoặc quá thời hạn nêu trên thì vật phẩm đó được xử lý hàng vô thừa nhận theo quy định của AZ Express thì mặc nhiên xem như Người gửi hoặc người nhận không có quyền khiếu nại, khởi kiện trong tất cả trường hợp.

 

V. NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG THUỘC TRÁCH NHIỆM BỔI THƯỜNG CỦA AZ EXPRESS

 1. Dịch vụ bưu chính không có chứng từ xác nhận việc chấp nhận bưu gửi.
 2. Người sử dụng dịch vụ không có chứng từ chứng minh việc sử dụng dịch vụ và suy suyển, hư hỏng bưu gửi.
 3. Bất khả kháng theo quy định của pháp luật (thiên tai, địch họa hoặc những tình huống bất ngờ vượt quá khả năng AZ Express).
 4. Bị hư hỏng do người gửi gói bọc không đảm bảo nội dung bên trong.
 5. Thiệt hại do hàng hóa cung ứng không đảm bảo chất lượng từ người gửi (Người bán hàng) gây ra như: màu sắc, kích cỡ, loại sản phẩm không đúng, … với hình ảnh trên Website mà người bán cung cấp.
 6. Bị phát nhầm do lỗi của người gửi.
 7. Thiệt hại xảy ra do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của vật chứa trong Bưu gửi đó.
 8. Bưu gửi là vật phẩm, hàng hóa, tài liệu vi phạm quy định về hàng cấm gửi, gửi có điều kiện của Nhà nước, bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 9. Phần giá trị khai man, khai vượt quá giá trị thực tế của bưu gửi.
 10. Những thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thu được do việc phát chậm, mất, suy suyển, hư hỏng của bưu gửi.
 11. Bưu gửi đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận bưu gửi.
 12. Người sử dụng Dịch vụ không thực hiện đúng các quy định khiếu nại tranh chấp và bồi thường quy định tại Điều 38 và Điều 39 Luật Bưu chính:

 

© Copyrights - 2020 - By Azexpress